دانلود آهنگ 381 هزار تومان كرايه تاكسي سالانه خانوار

هر خانواده در سال 93؛ بالغ بر يك ميليون تومان
هزينه حمل و نقل پرداخت كرده است. در شرايطي كه هزينه خالص سالانه هر خانوار 31
ميليون تومان محاسبه شده است حمل و نقل با يك ميليون تومان سه درصد هزينه‌هاي
خانوار را در بر مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی، بيشترين مبلغي كه خانواده‌ها براي حمل و نقل
پرداخت مي‌كنند هزينه‌اي است كه براي بنزين صرف مي كنند. به طور متوسط در سال مورد
بررسي هر خانوار 571 هزار و 607 تومان بابت خريد سوخت بنزين هزينه كرده است.

پس از آن بالاترين مبلغ هزينه‌ شده براي حمل و
نقل مربوط به كرايه تاكسي است كه 217 هزار و 136 تومان از هرينه خانوار را در بر
مي گيرد. وقتي به اين عدد 164 هزار و 711 تومان هزينه تاكسي سرويس هم اضافه مي‌شود
در مجموع به عدد حدودي 381 هزار تومان هزينه كرايه تاكسي و تاكسي سرويس در سال مي‌رسيم.

در درجه‌هاي بعدي اهميت نرخ كرايه اتوبوس و ميني‌بوس
قرار دارد كه با مبالغ بسيار كمتري سهم اندكي از كل هزينه خانوار را در بر مي‌گيرد.
هزينه‌اي كه هر خانوار بابت كرايه اتوبوس پرداخت مي كند به عدد 49 هزار تومان بالغ
شده و براي ميني‌بوس اين عدد 1734 تومان برآورد مي‌شود.

در آمارهاي بانك مركزي سهم هزينه مترو مورد
محاسبه قرار نگرفته است كه ممكن است به دليل عدم فراگيري اين وسيله حمل و نقل
عمومي در همه نقاط شهري كشور باشد.