دانلود آهنگ تصویب 4 موافقتنامه بین‌المللی در مجلس

در جلسه علنی صبح امروز مجلس نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های ایران، عمان و قطر و ترکمنستان و ازبکستان (موافقت‌نامه عشق آباد) ماده واحده این لایحه را نیز به تصویب رساندند.به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه کلیات لایحه عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) را به تصویب رساندند و در ماده واحده این لایحه نیز مصوب کردند به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. طبق تبصره ماده واحده این لایحه در اجرای ماده 15 اساسنامه رعایت اصل 77 قانون اساسی ایران الزامی است.نمایندگان همچنین کلیات لایحه تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهم‌آیی‌ها (کنفرانس‌ها ، مجامع و جلسات اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات، طی فراهم‌آیی سران مختار، را نیز به تصویب رساندند و ماده واحده این لایحه را نیز تصویب کردند.مجلس در ادامه کلیات و ماده واحده لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین ایران و تاجیکستان را به تصویب رساندند.