دانلود آهنگ محسن فروزان آزاد شد

به گزارش ورزشی، محسن فروزان ظهر امروز سه شنبه با شکایت فرهاد کاظمی بازداشت شد و چند ساعتی را هم در بازداشت به سر برد اما شامگاه امروز با قرار وثیقه آزاد شد.وی باید صبح چهارشنبه برای رسیدگی به پرونده و بازپرسی به شعبه ویژه جرائم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.