دانلود آهنگ لایحه برنامه ششم به تصویب نهایی رسید

هیات دولت امروز در
جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور، کار بررسی لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم
توسعه و مواد الحاقی آن را به پایان رساند.
به گزارش مهر،
هیات دولت امروز چهارشنبه در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، کار
بررسی لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه و مواد الحاقی آن را به
پایان رساند.

در این جلسه رئیس جمهور از تلاش‌های کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و کلیه کارگروه های تدوین برنامه در دستگاه های اجرایی برای تهیه
لایحه برنامه ششم توسعه تشکر و قدردانی کرد.