دانلود آهنگ تاب آوري اجتماعي مان حداقلي است

دانشيار جامعه شناسي شهري دانشگاه بوعلي سيناي همدان با تأكيد بر اين كه جوامع جديد را جوامع مخاطره آميز مي خوانند، گفت: به همين دليل، مسأله تاب آوري شهرها در برابر حوادث و بلايای طبیعی با محوريت ابعاد كالبدي و فيزيكي شهرها در سال هاي اخير مطرح شده است.به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، دكتر اسداله نقدي افزود: تاب آور شدن يك شهر، مستلزم همكاري و تشريك مساعي سازمان هاي مختلف و مردم است و شهرهاي بزرگ دنيا همچون استانبول، نيويورك و لندن و شهرهاي بزرگ ايران همچون تبريز، تهران و همدان، در شناسنامه خود، انواعي از تهديدات و مخاطرات را ثبت كرده اند.وي با اشاره به اين كه ميزان تاب آوري شهرها در برابر مخاطرات متفاوت است، اظهار كرد: اين كه بزرگراه ها و پل هاي يك شهر چقدر در برابر زلزله و سيل با دوام هستند و تاب مقاومت دارند، بسيار مهم است اما مهم تر از آن، اين است كه بدانيم ساكنان آن شهر از شرايط بحراني چه دركي دارند و چقدر تاب تحمل دارند تا شهر به جريان عادي زندگي خود باز گردد.دكتر نقدي با بيان مثالي از حادثه نيروگاه اتمي توهوكوي ژاپن در سال 2011، تصريح كرد: در اين حادثه، هر چند تأسيسات شهري آسيب ديد اما روابط شهروندان محكم تر از سازه نيروگاه بود و سرمايه انساني، تاب آوري فوق‌العاده اي نشان داد، چون استحكام مناسبات اجتماعي حتي مستحكم تر از نيروگاه اتمي بود.وي با اشاره به اين كه تاب آوري دو مرحله «دوام» يا فرو ناپاشي و «بازگشت» يا برگشت پذيري دارد، اظهار كرد: پرسشي كه در اين ميان مطرح است، اين است كه آيا ما در شهرهايمان تاب آوري اجتماعي داريم و شهروندان در صورت وقوع مشكل، چقدر آمادگي گذشت،‌ تحمل و بردباري دارند؟دكتر نقدي با بيان اين كه در حال حاضر هنگام توزيع سبد كالا در شرايط عادي دچار بي نظمي هاي بسياري مي شويم، تصريح كرد: با كمترين بارش، ترافيك قفل مي شود و حق تقدم معنا و مفهوم خود را از دست مي دهد و شهر به هم مي ريزد و صداي ممتد بوق خودروها و وقوع تصادفات هاي متوالي به اوج مي رسد.دانشيار جامعه شناسي شهري دانشگاه بوعلي سيناي همدان در پايان با تأكيد بر اين كه بايد در اين خصوص بازانديشي كنيم كه در شرايط عادي كه چنين رفتار مي كنيم، در شرايط غير عادي چه رفتاري خواهيم نمود، خاطرنشان كرد: به ويژه اين كه شهرهاي ما، هر از گاهي انواع حوادث و بلاياي طبيعي از سيل و زلزله گرفته تا وارونگي دما و ريزگردها را تجربه مي كنند و لازم است آمادگي مواجهه و تحمل وقوع بحران و بلايا را داشته باشيم.