دانلود آهنگ استقبال شیرازی ازحضور مأموران بازرسی در دفتر خودش!

رییس هیات فوتبال تهران که تخلفات بسیار زیادی از او شنیده می شود، از حضور نهادهای بازرسی و امنیتی در محل کار خود استقبال کرد.به گزارش ورزشی، حبیب‌الله شیرازی در خصوص حضور مأموران سازمان بازرسی کل کشور در دفتر کار وی در هیات فوتبال تهران به میزان گفت: موضوع خاصی نبود. همان زمان هم به این نکته اشاره کردم که حضور مأموران سازمان بازرسی در تمامی ادارات طبیعی است. مشکلی وجود ندارد و این دوستان می‌توانند باز هم به دفتر ما بیایند و هر چه را می‌خواهند مورد بازرسی قرار دهند. قدم‌شان هم روی چشم.رئیس هیات فوتبال تهران در مورد احتمال حضور خود در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت: ما اگر بتوانیم همین هیات فوتبال را به درستی اداره کنیم، شاهکار کرده‌ایم.