دانلود آهنگ 46 درصد از ارزش معاملات بازار سرمايه از دست رفت

عملكرد اقتصاد در نيمه نخست سال جاري اعلام شد
اما در اين گزارش باز هم جاي عملكرد زيربخش‌هاي اقتصاد و توليد ناخالص داخلي خالي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، فصلنامه روند در حالي عملكرد دو فصل ابتداي سال 94 را بازگو مي كند كه به فعاليت‌هاي
اصلي اقتصاد يعني عملكرد بخش نفت، كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات پرداخته
نشده است.

در اين گزارش اما برخي از بازارها مانند بازار
سرمايه، ارز و سكه و بازار خارجي عملكردشان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين
گزارش آمده است ارزش معاملات بورس در شهريور 94 نسبت به شش ماهه نخست سال 1393،
45.8 درصد كاهش يافته است. بررسي شاخص‌هاي كليدي بورس اوراق بهادار نشان مي‌دهد كه
در شش ماهه نخست سال 1394 چهار متغير اصلي اين بازار شامل: شاخص كل، ارزش بازار،
ارزش معاملات و تعداد خريداران به ترتيب با 14.1، 19.9، 45.8 و 16.1 درصد كاهش
نسبت به شش ماهه نخست سال 1393 همراه بوده است. اين امر بيانگر تداوم وضعيت ركودي
بازار است كه از دي ماه سال 1392 آغاز شده است. طولاني شدن فرآيند مذاكرات هسته‌اي،
شرايط ركودي حاكم بر برخي از بازارها، كاهش قيمت جهاني نفت و برخي از كالاهاي
صادراتي و افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي در بودجه سال 1393 از مهمترين دلايل
وضعيت نامناسب شاخص‌هاي عملكردي بازار سرمايه تلقي مي‌شود.

به‌رغم شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي به ويژه
كاهش قيمت نفت و نيز تقويت دلار در بازارهاي جهاني، بازار ارز در شش ماهه نخست سال
1394 از ثبات نسبي برخوردار بوده است به نحوي كه در شش ماهه نخست سال 1394 متوسط
نرخ اسمي دلار در بازار آزاد در حدود 3339 تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال
قبل، 4.9 درصد رشد داشت. همچنين هر دلار آمريكا در شش ماهه نخست سال 1394 در بازار
بين‌بانكي در مقابل 2909 تومان در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه در مقايسه با
عملكرد دوره مشابه سال 1393 حدود 12.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

ضريب فزاينده نقدينگي به 6.347 رسيد

بر اساس اين گزارش حجم نقدينگي در پايان شهريور
سال 1394 به 872 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند سال 1393 از رشدي
برابر 11.5 درصد برخوردار بود. رشد نقدينگي در شش ماهه سال 1394 در مقايسه با رشد
دوره مشابه سال 1393 با 10.5 درصد، يك واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين نقدينگي
در 12 ماهه منتهي به شهريور 1394 23.5 درصد رشد داشت كه نسبت به دوره مشابه سال
پيش با 39.5 درصد، 16 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. از رشد 39.5 درصدي نقدينگي 14.2
واحد درصد به افزايش پوشش آماري شمول شش بانك و چهار موسسه مربوط بوده است و به
معني افزايش واقعي نقدينگي در اقتصاد تلقي نمي شود. همچنين در پايان شهريور سال
1394 ضريب فزاينده نقدينگي به 6.347 رسيد. به اين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي به
پايان سال 1393، 6.3 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1393 با
13.4 درصد، 7 واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

4.8 درصد رشد پايه پولي

پايه پولي در پايان شهريور سال 1394 با رشدي
برابر 4.8 درصد نسبت به پايان اسفند 1393 با 63.5 هزار ميليارد ريال به 1375 هزار
ميليارد ريال رسيد كه نسبت به دوره مشابه در سال 1393 2.6- درصد، برابر 7.4 واحد
درصد افزايش نشان مي‌دهد. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 11.7 درصد افزايش
185.1 هزار ميليارد ريال و سهمي فزاينده برابر 14.1 واحد درصد در رشد پايه پولي،
مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است. بخش عمده‌اي
از افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در دوره مورد بررسي به تاثيرات تغيير
نرخ ارز مورد استفاده در ريالي كردن اقلام ارزي مربوط بوده است. در صورت حذف اثر
ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي هاي ارزي، سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در
رشد پايه پولي به 4.3 واحد درصد خواهد رسيد.